Huishoudelijk Reglement van de EHBO Vereniging Zeewolde


Dit huishoudelijk reglement is bedoeld als aanvulling op de statuten van de EHBO-vereniging Zeewolde. 

 

Leden

1.            Het lidmaatschap staat open voor ieder vanaf zestien jaar, die in het bezit is van een geldig Oranje Kruis diploma.

2.            Cursisten die in een gegeven jaar het getuigschrift of het diploma bij de EHBO-vereniging Zeewolde behalen, zijn tot het einde van dat kalenderjaar automatisch lid van de vereniging.

3.            Bij inschrijving als lid dient men het EHBO diploma te overleggen.

4.            Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

5.            De contributie wordt ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.

6.            Bij aanmelding dient de contributie voor het gehele jaar voldaan te worden. Bij inschrijving als lid na 1 augustus is de helft van de contributie voor dat jaar verschuldigd.

7.            Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 december schriftelijk/ per email bij het secretariaat te geschieden.

8.            Bij opzegging tijdens het verenigingsjaar vindt geen restitutie van de betaalde contributie plaats.

9.            Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

10.         Donateurs zijn zij, die de afdeling steunen met een minimale jaarlijkse bijdrage van 15,00 per jaar.

11.         Donateurs kunnen zich aanmelden bij het secretariaat.

12.         Het diploma dient iedere twee jaar verlengd te worden. Hiertoe dient men alle benodigde competenties te hebben behaald.

13.         Leden die elders gevorderden lessen volgen en bij onze vereniging hun diploma willen laten verlengen moeten door middel van een schriftelijke verklaring van de lesgever aantonen dat de lessen voldoen aan de eisen voor verlenging zoals het Oranje Kruis die stelt.

 

Bestuur

14.         Het bedrag aan investeringen waarboven het bestuur de machtiging van de algemene ledenvergadering nodig heeft bedraagt € 2.500,00.

 

15.         Rooster van aftreden:

            2024 Secretaris

            2025 Penningmeester + Alg. bestuurslid 1

            2026 Voorzitter + Alg. bestuurslid 2

            2027 Secretaris

            2028 Penningmeester + Alg. bestuurslid 1

            2029 Voorzitter + Alg. bestuurslid 2

            In deze volgorde zal het schema doorgaan.

 

Algemene Bepalingen

16.         Aanvullingen en /of wijzigingen van dit reglement moeten worden goedgekeurd door de ledenvergadering met meerderheid van stemmen.

17.         In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Dit herziene huishoudelijk reglement is goedgekeurd op de ledenvergadering van 23 mei 2012.